KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Til forsiden!

Adresseendringer:
Alle velforeninger o.l. i Oslo oppfordres til å sende inn opplysninger om riktig navn adresse, kontaktperson, telefonnummer og gjerne E-postadresse. Det letter oss i arbeidet med å etablere kontakter og formidle informasjon.
Ønsker velforeningen også å bli medlem av Oslo Velforbund var det jo ekstra bra.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send epost til oss.

URBANT FRILUFTSLIV

Referat og referanser fra KUVs seminar 16. oktober 2014

Sammendrag
Med Urbant friluftsliv mener vi all uorganisert utendørsvirksomhet til rekreasjon, sport og hygge. Seminaret fokuserte på alle grøntområder innenfor byggesonen, uansett om de er regulert til friområder eller ikke. Vi ser at behovet og bruken er økende i alle befolkningsgrupper, og setter under debatt om Oslo kan bevare sitt blå-grønne preg i fremtiden. Alle er interessert i dette, men mange er med rette bekymret. Forhåpentligvis vil seminaret forsterke interessene for vern og utvikling av den blå-grønne profilen i kommuneplan Oslo mot 2030.

Vedlagt / klikkbart følger: - Program og deltakerliste

Innledninger:

 • Byråd Bård Folke Fredriksen
  Han beskrev de grønne elementene i Kommuneplan «Oslo mot 2030» og konkludert med at til tross for stort utbyggingspress vil byen fortsatt bevare og utvikle et blå-grønt preg.
 • Professor Anne-Karine Thorén
  Hun viste til klare behov for grøntområder og urbant friluftsliv sett i et folkehelseperspektiv
 • Kubra Ifzal
  Hun fortalte levende om innvandreres integreringsprosess og om behov for nære grøntområder som ledd i deres livsutfoldelse og barnas lek. Hun kommenterte på en humoristisk måte også etniske nordmenns bruk av grøntområdene. Hun etterlyste flere toaletter.
 • Seksjonsleder Gunhild Bøgseth
  Hun beskrev hvordan parkene brukes, driftes og vedlikeholdes og hvordan allmennheten kan bidra.


Innlegg fra panelet og fra noen foreninger:
 • Jan Bøhler; Ap’s storbyutvalg: Seminaret tar opp et viktig tema. Vi må ta de rette konfliktene, og vi må ikke gjøre kortsiktige feilgrep. Det bør bygges tett og høyt der det passer. Han fremhevet mange bra prosjekter i Groruddalen. For å gjøre byens grøntområder mere brukt og tryggere foreslo han aktivitetsapparater og bedre vedlikehold.
 • Oslo Elveforum poengterte generelt behovet for vern av elvestrekningene, åpning av bekker og etterlyste spesielt på manglende hensyns-soner langs Akerselva.
 • Naturvernforbundet Oslo og Akershus fokuserte på det betenkelige ved aktivitetssonene i forslaget til kommuneplan. NOA foreslo bedre kartlegging av grønne områder, til bruk i undervisning.
 • KUV etterlyste konkrete forpliktende planer for de grønne områdene og var spesielt kritisk til at det er få bestemmelser og mange uforpliktende retningslinjer i kommuneplanen. Dette svekker grøntområdene overfor utbyggingspresset. Midler til vedlikehold er også for sparsomme til å ta igjen etterslepet.
 • Bård Folke Fredriksen: Det vil være behov for turveier mellom grøntområdene. Det skal ikke bygges i aktivitetssonene, men legges tilrette. Regulerte friområder angripes ikke i dag, med to unntak: Midlertidige barnehager og idrettsanlegg.


Innlegg fra salen:
 • Flere, både fra politisk hold og organisasjoner, hadde ordet og poengterte at det blå-grønne preget i Oslo må vernes og utvikles bedre. Mange innlegg kritiserte kommunens bruk av grøntområdene til midlertidige barnehager
 • Catarina Vogt, Marienlyst vel påpekte konflikter mellom idrett og virkelig frie grøntområder. Hun ønsket også bedre mulighet for å komme med innspill i planprosessen.
 • Jannicke Birkevold, Ekebergsletta for alle: Det er risikabelt å kritisere idretten, men disposisjon av grøntområdene må forankres bedre i lokalmiljøene
 • Eivind Robertsen, Bestum vel fremhevet behovet for å bevare kyststien og strandsonen over hele byen.
 • Marianne Borgen (SV), leder av bystyrets samferdsels- og miljøkomite oppsummerte: Det er bra at temaet blir tatt opp. Det er stadig press på grøntområdene.

KUV - nederst