KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund - side

Oslo VelforbundOslo Velforbund:
* Støtter vellene i Oslo i deres arbeid
* Samler krefter om felles saker
* Bidrar med informasjon til og fra vellene, særlig vis a vis Oslo kommune.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send e-post til:


Oslo Velforbunds websider er utviklet av S-Form.

Ny hjemmeside

Dette er den gamle hjemmesiden til Oslo Velforbund.
Den nye hjemmesiden finner du på https://www.oslovelforbund.no/
Denne siden er bare bevart (foreløpig) for de som er interessert i Oslo Velforbunds historie, eller saker som har vært jobbet med fra 2004-2018.

Nyhetsbrev fra Oslo Velforbund

Les nyhetsbrevene fra Oslo Velforbund!
Informasjon til vellene i en enkel layout.
De siste kan du finne her:
Nr. 4, 2016 [.pdf]
Nr. 3, 2016 [.pdf]
Nr. 2, 2016 [.pdf]
Nr. 1, 2016 [.pdf]

KUVs nyhetsbrev

Årsmøte 2018


20.02.2018

Årsmøtet blir torsdag 22. mars. Møtet blir også i år avholdt i "Svetter'n"
Du kan laste ned invitasjonen her.

420 kV kabler Sogn-Ulven


17.02.2018

NVE søker nå om konsesjon for ny kraftlinje i tunnel gjennom 5 bydeler i Oslo, fra Sogn til Ulven. Det eksisterende anlegget har for liten kapasitet og nærmer seg slutten av sin beregnede levetid.
Les mer om 420 kV kabler Sogn-Ulvenl.

Kommuneplan for Lysakervassdraget


01.09.2017

Oslo bystyre vedtok i sommer en kommuneplan for Lysakervassdraget. I følge kommunen er det slik at: "Planen sikrer vassdragets store natur- og kulturminneverdier og legger til rette for friluftsliv. Planens handlingsprogram gir grunnlag for å gjennomføre tiltak for å fremme vassdragets verdier og tilgjengelighet.

For velene kan det være verdt å merke seg følgende punkt i bystyrevedtaket:

"Bystyret ber byrådet gå i dialog med Bærum kommune for å finne en god modell for helhetlig forvaltning som sikrer natur- og friluftsinteresser. Forvaltningsmodellen bør etterstrebe å trekke lokale krefter og ideelle organisasjoner som er engasjert i Lysakerelven med i planleggingen og gjennomføringen av skjøtsel på en hensiktsmessig måte."

Her tenker man selvfølgelig spesielt på Lysakervassdragets Venner, men det er også klart at lokale vel kan få en viktig rolle.

Les mer på PBEs kunngjøringsside

Hvordan bør Oslo utvikle seg....


12.05.2017

Ingrid Appelbom Karsten, styremedlem i Oslo Velforbund, hadde en artikkel i Dagsavisen torsdag 11. mai med tittelen "Hvordan bør Oslo utvikle seg og hvordan balansere motsetninger i planprosessen?".
Les artikkelen her
På samme side i Dagsavisen var det også innlegg om beslektede temaer fra Camilla Wilhelmsen og Benedicte Bull.

Kommuneplan 2017


02.05.2017

Byrådets oppdatering av Kommuneplan 2017 er nå på høring. Alle dokumenter er lagt ut, og det blir en rekke folkemøter før sommerferien. Høringsfristen er 30. juni
Les mer om Kommuneplan 2017

Forslag om endring i Plan- og bygningsloven


21.02.2017

Torsdag 23. februar skal et lovforslag behandles i Stortinget. Oslo Velforbund er bekymret fordi endringen gir utbygger større innflytelse på bekostning av kommunen - og dermed innbyggerne. Et brev er sendt ut til alle medlemsforeningene om hva man kan gjøre for å bevare muligheter for medvirkning.
Les brevet om foreslått lovendring
Les Lovforslaget

Om navneskifte


08.01.2017

Som du kanskje har lagt merke til har KUV (Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo) skiftet navn til Oslo Velforbund.
Hvorfor kan du lese i dette brevet om navneendringen.

Fortetting på Smestad


12.11.2016

Oslo kommune ønsker å tilrettelegge for fortetting i "stasjonsnære områder langs banenettet". Blant disse er Smestad. Snart begynner planleggingen.
Les dokumenter fra PBEs informasjonsmøte i august
Les Innlegg i Akersposten fra Smestad-beboer Harald Hodt
Les Innlegg i Akersposten fra Smestad-beboer

Studentboliger i Blindernveien 6


03.11.2016

Studentsamskipnaden i Oslo planlegger studentboliger i Blindernveien 6. Marienlyst og Fagerborg vel støtter tanken om studentboliger her, men ønsker å redusere prosjektet til noe som passer til tomten.
Les mer i Faktaark om Blinderveien 6 på marienlystvel.no
Les Artikkel i Dagsavisen

Kulturminneuken på Lerdal gård


03.11.2016

Hauketo og Prinsdal Velforening markerte kulturminnuka på Lerdal gård den 11. september.
Les mer om Markering på Lerdal gård

Lederskifte


01.11.2016

Oslo Velforbunds leder Steinar Arnesen har dessverre måttet trekke seg av helsemessige grunner. Christine Nuland fra Brenna vel går derfor direkte fra vara til konstituert leder frem til neste årsmøte.Driftsstøtte til Oslo Velforbund


19.06.2016

Oslo Velforbund har tidligere ikke mottatt noen offentlig støtte. Dette har vært et problem i flere år. Men nå er det endelig vedtatt at vi får kr. 50000,- i driftsstøtte, noe som vil gjøre Oslo Velforbund i stand til å tjene velforeningene på en bedre måte.
Les byrådssaken
Les tilsagnsbrevet

Kulturminnedager i september


17.06.2016

Fortidsminneforeningen og Oslo Velforbund samarbeider for å gjøre Oslos mange kulturminner kjent i lokalmiljøene rundt omkring i byen - senest i form av et fulltegnet seminar om kulturminner i januar 2016. Som en videreføring av seminaret oppfordrer vi nå våre medlemmer til å bidra til at Oslos kulturelle skatter kan bli mer kjent for folk der de bor. Vi tror de lokale velforeningene kan spille en nøkkelrolle i dette arbeidet.
Mer informasjon om kulturminnedagene finnes her

KVU-Oslo-Navet


14.06.2016

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS har laget en konseptvalgutredning for transport i Oslo-området fram mot 2030 og 2060.
Les Oslo Velforbunds uttalelse til KVU-Oslo-Navet

Hyblifisering


12.06.2016

Hyblifisering - altså at boliger som er bygget for en husstand bygges om til mange hybler - er et økende problem i flere nabolag.


Hyblifisering - (egentlig skjermbilde fra spillet Sims)

Vi hadde en omfattende artikkel om dette på side 7 i Nyhetsbrev 2 - 2016.
Der ble det vist til dokumenter på hjemmesiden som på grunn av tekniske problemer først legges ut nå:
Spørsmål fra KUV til PBE juni 2015
Svar fra PBE mars 2016
Brev fra KMD til Bergen kommune om hyblifisering april 2015
Sjekkliste fra PBE om en utleiebolig er sikker og lovlig
Artikkel i Akers Avis Groruddalen 15. april 2016

Skytebanestøy


10.06.2016

KUV sendte i februar inn en høringsuttalelse til nye grenseverdier for skytebanestøy. Det er Forsvaret som har presset fram et forslag til økte grenseverdier. KUV er imot endringene, og mener at skytefelt bør vekk fra nåværende og framtidige boområder. Det samme sier Norsk Forening mot støy og flere. I Oslo er det særlig deler av Årvoll og av Røa som er berørt av skytebanestøy fra nærliggende skytebaner.
Se uttalelse fra KUV til forslaget
Se uttalelse fra VFO til forslaget

Årsmøte - ny leder og navneskifte


28.02.2016

KUV hadde årsmøte 14 mars 2016 i Svetter'n, Grefsen og Disen velhus. Først var det en faglig del, der direktør Hans Edvardsen snakket om trafikkspørsmål, med særlig vekt på Bilfritt byliv.
Etter to år uten leder, hadde valgkomiteen klart å finne en ny kandidat til vervet. Steinar Arnesen, som forøvrig holdt et innlegg på fjorårets møte i egenskap av leder for BU i bydel Bjerke, ble valgt til ny leder.
Forsamlingen vedtok enstemmig å endre navnet til Oslo velforbund. Før navneendringen trer i kraft gjenstår det imidlertid en del praktiske ting - registrering i Brønnøysund, email-adresser, domene for denne siden, o.s.v.
Du kan laste ned protokollen fra årsmøtet, og også årsberetningen for 2015.

Turveistrategi


05.01.2016

Bymiljøetaten arbeider nå med en turveistrategi for Oslo. I den anledning har vi skrevet en uttalelse til Bymiljøetaten og bl.a. bedt om at man bruker den kompetanse og lokalkunnskap som finnes rundt om i velene. Mer om dette i Nyhetsbrev 1-2016.

Medlemsundersøkelsen


04.01.2016

Medlemsundersøkelse 2015

I september og oktober ble det gjennomført en undersøkelse blant velene i Oslo. 47 vel har svart, på vegne av ganske mange tusen medlemmer. (Minimum er minimum er 8811, men da regner vi f.eks. med at de 11 velene som har svart "mindre enn 100 medlemmer" har ett medlem hver.)
Velene kommer fra alle bydeler unntatt Grorud og St. Hanshaugen.
Nyhetsbrevet bli lest av de fleste, og regnes som en viktig form for kommunikasjon. Hjemmesiden oppleves dessverre som minst relevante kilde til informasjon fra KUV. Det bør vi vel ikke være overrasket over - siste oppdatering var 30. november i fjor. Undersøkelsen ble gjennomført på nett, og kan sees på Surveymonkey. En nærmere gjennomgang av undersøkelsen og de konklusjoner vi trekker av den kommer snart i Nyhetsbrev 1-2016.

Småhusplanen


05.11.2015

Som du kan lese om i nyhetsbrevet, er Småhusplanen fra 2013 nå gyldig igjen. 29. oktober hadde Plan- og bygningsetaten et informasjonsmøte om dette. Nedenfor finner du de to presentasjonene fra møtet:
Presentasjon 1 - Småhusplanen   Presentasjon 2 - Småhusplanen

Du kan også lese mer om dette i ByplanOslo

Underjordiske parkeringsanlegg


15.06.2015

Noen utbygginger krever underjordiske parkeringsanlegg. Men noen anlegg i småhusområder ser ut til å være mer motivert av maksimal utnyttelse. KUV har spurt Plan- og bygningsetaten om hvilke retningslinjer som finnes og hvordan de praktiseres.
Les Brev om underjordiske parkeringsanlegg.
Les Svar fra PBE
KUV vil følge opp saken videre.

Årsmøte 2015


10.06.2015

Årsmøteprotoll kan lastes ned her.
Etter selve årsmøtet var det et faglig møte om forholdet mellom bydelsutvalg og vel. Elin Horn Galtung (BU-leder Vestre Aker), Halvor Voldstad (seksjonsleder bydel Alna) og Steinar Arnesen (BU-leder Bjerke) holdt innlegg. Referat fra denne delen av møtet kan lastes ned her.
Årsberetningen er her

Dialogmøte om frivillighet i Oslo kommune


09.12.2014

Oslo kommune skal legge frem en bystyremelding om frivillighet, og inviterte til en dialogkonferanse 25. november bl.a. for å få innspill. Det deltok 73 representanter fra ulike frivillige organisasjoner. KUVs innlegg ble holdt av Ragnar Torgersen og følger på denne siden.

Urbant friluftsliv - Seminar 16. oktober.


23.11.2014

KUV arrangerte et seminar under tittelen Urbant Friluftsliv i Håndverkerens lokaler 16.oktober. Vi satte søkelyset på behov og muligheter for grønne områder som egner seg til enkelt friluftsliv i nærområdene. 57 deltagere fikk høre innlegg av Byråd Bård Folke Fredriksen, professor Anne-Karine Thorén, Kubra Ifzal og seksjonsleder Gunhild Bøgseth. Innleggene ble kommentert av Oslo Elveforum, Naturvernforbundet, KUV og flere politikere og velrepresentanter. Alle poengterte at det blå-grønne preget i Oslo må vernes og utvikles bedre, det er stadig press på grøntområdene. Se sammendrag og innlegg på denne siden.

Ny planprosess i Plan- og bygningsetaten.


05.10.2014

Som nevnt i nyhetsbrevet 3-2014, er det gjort endringer i Planprosessen i Oslo kommune. Hovedhensikten her har vært å få en raskere prosess. For velforeninger betyr dette opplagt en ekstra utfordring når det gjelder å følge med. Samtidig har Plan- og bygningsetaten gjort en rekke forbedringer i de verktøyene vi har for å følge med. Vi vil nok måtte oppdatere vår veileder, men de viktigste opplysningene finner du i mellomtiden her

Kommuneplan Oslo mot 2030


30.06.2014

KUV har avgitt denne uttalelsen til utkast til kommuneplan.

Høringsuttalelse - Regionalt plansamarbeide Oslo og Akershus


20.12.2013

Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350000 i løpet av 20 år. For å løse problemene dette medfører vil Oslo og Akershus samarbeide om en plan for areal og transport.
Du kan lese mer om dette på http://plansamarbeidet.no/.
KUVs høringsuttalelse til et drøftingsdokument for samarbeidet kan leses her

Seminar om ny planprosess - november 2013


20.12.2013

KUV avviklet 26. november et vellykket seminar i samarbeid med Plan- og bygningsetaten (PBE) i etatens lokaler.
Les mer om dette her

Nytt verktøy fra Plan- og bygningsetaten


12.12.2013

Plan- og bygningsetaten kommer med stadig nye tilbud til de som ønsker å følge med i reguleringsplaner. Nå legger de ut reguleringskart for hele byen med tilhørende bestemmelser i et enkelt brukergrensesnitt som er tilgjengelige for alle.
Les mer om dette her

Effektivisering i plan- og byggesakskjeden i Oslo


04.09.2013

En sak om dette ble behandlet i bystyret 28. august. KUV hadde et innlegg i Aftenposten om dette 30. august.
Les innlegget her

Rettslig klageinteresse"


01.09.2013

For å kunne klage på kommunale vedtak til fylkesmannen må man ha "rettslig klageinteresse". En andelseier i et borettslag vil f.eks. ikke ha rettslig klageinteresse i en sak der borettslaget betraktes som part i saken. I en lokal reguleringssak ble det nylig reist tvil om hvorvidt Høybråten vel hadde rettslig klageinteresse. Konklusjonen i følgende brev vil antagelig være av interesse for alle velforeninger:
Tilleggsbrev til tidligere oversendt klagesak - Bekkevollveien 1KUV - nederst