KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Til forsiden!

Adresseendringer:
Alle velforeninger o.l. i Oslo oppfordres til å sende inn opplysninger om riktig navn adresse, kontaktperson, telefonnummer og gjerne E-postadresse. Det letter oss i arbeidet med å etablere kontakter og formidle informasjon.
Ønsker velforeningen også å bli medlem av Oslo Velforbund var det jo ekstra bra.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send epost til oss.

URBANT FRILUFTSLIV

Innlegg fra KUV

  1. Det er mye bra tekst i kommuneplanen, og som nevnt er det et solid planverk, med gode ambisjoner og god struktur. Til syvende og sist er det imidlertid bare to ting som gjelder: Bestemmelsene i kapittel 6 og de juridisk bindende kartene, inklusiv temakart T7 om den blågrønne strukturen. Det er selvsagt mange avveininger mellom ulike behov i en slik plan, men det er påfallende at de bindende bestemmelsene er få og de rådgivende retningslinjene er mange, men ikke bindende når det gjelder grøntområdene. Dette gjør at den som vil fremme grøntområdenes sak ikke har tilstrekkelig holdepunkter for dette. Sporene skremmer fra arealdisponeringer i forbindelse med flere utbyggingsprosjekter og spesielt midlertidige barnehager, som legges på grøntområder i stedet for å skaffe vanlige tomter på normal måte.
  2. Grøntområder er vist i kart T7 med dagens grønt-områder og markering av de strøkene i byen som har behov for parker på 5 dekar. Vi savner imidlertid klar beskjed om hvor man har tenkt å anlegge parker (bortsett fra 4 områder langs kai-utstikkere og EN park plassert et sted nord for Norges Veterinærhøyskole . Vi savner en mer aktiv holdning til spørsmålet om plassering av nye parker der planen viser at det trengs. Og hvor skal fremtidens storpark ligge?
  3. Turveier er nevnt og vist i temakart T7, også mulige utvidelser. Vi savner imidlertid en klar forpliktelse til å gjennomføre de nødvendige utbedringer og sammenkoplinger.
  4. Skal vi bevare dagens blågrønne profil selv når det skal bygges mer, må vi jobbe smartere og bruke de muligheter som finnes for å foredle de eksisterende arealer, også til grøntområder. I den grøntplanen som ligger til grunn for kommuneplanen ble det opplyst at grøntområder pr innbygger var sunket til 54 m2 i 2009. Det er ikke så lett å vurdere om dette er mye eller lite, men det ville vært interessant å vite hva den er planlagt til å bli i 2030. Har politikerne en klar oppfatning om dette? Tilsvarende kan man spørre om den Grønne Areal Faktor som er nevnt i planen. Vi savner klare mål for hva den utgjør i dag og hva den er planlagt til i fremtiden. Dette vil kunne si noe om hvilken utvikling eller avvikling man planlegger. Jeg venter ikke at byråden eller andre kan gi meg tallene her og nå, men jeg savner slike tall i planen som kan si noe om trenden. Jeg er fortsatt urolig for om Oslo vil forbli en blågrønn by.
  5. Den største bekymringen knytter seg til bevilgningene til vedlikehold og drift av grøntområdene. Urbant friluftsliv forutsetter at områdene er trygge, rene og godt vedlikeholdt. Det er i dag et betydelig etterslep som det vil koste penger å redusere. (Valg av entreprenører må også gjøres etter kvalitet, ikke bare billigst mulig).
  6. Er da alt galt? Slett ikke, men vi ønsker oss flere og bedre arenaer for Urbant Friluftsliv, i alle former, for alle. Det har byen fortjent!
  7. Den grøntplanen som ble utarbeidet av PBE i 2010, men ikke lansert, har mye informasjon og vurderinger som det hadde vært bra å få utgitt som et vedlegg til kommuneplanen.
KUV - nederst